تبلیغات
الکتروتکنیک پویا puya electrotecknic - سنسور(1)
 
الکتروتکنیک پویا puya electrotecknic
« تقدیم به آنان كه عاشق آموختن و یاد دادن هستند.و به محبت ها و عشق های معلمی، که دیرپا و جاودانه است اهمیت می دهند. »
درباره وبلاگ


گسترش ونشر علم و تخصص بر پایه حفظ اصالت و تزکیه نفس، از اصول اصلی پیشرفت و موفقیت است.

مدیر وبلاگ : محمد فندخت
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب ارائه شده در وبلاگ چگونه است ؟
شنبه 5 شهریور 1390 :: نویسنده : محمد فندخت

سنسوریا حسگر یكی از المان های پركاربرد در صنعت امروزی است و انواع مختلفی دارد كه در اینجا به نوعی از آن اشاره می كنیم :

سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

در سالهای اخیر كاربردهای زیست‌ فناوری و پزشكیفناوری میكرو ونانو (كه معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میكروی الكتریكی مكانیكیپزشكی یا زیست‌ فناوری(BioMEM) 1‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شدهاست و كاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا كرده است. درحین این كه تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضیاز این كاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه رامرور كرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏BioMEM ‏ را با تمركز روی تشخیصو حسگرها ارائه می‌شود.‏
بیوسنسور‌ها
در كاربردهای بسیاری درپزشكی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیائی نیاز به روشهایی جهت حس كردن مولكولهای زیستیكوچك وجود دارد. حس‌های بویایی و چشایی ما دقیقا همین كار را انجام می‌دهد و سیستمایمنی بدن میلیونها نوع مولكول مختلف را شناسائی می‌كند. شناسائی مولكولهای كوچكتخصص بیومولكولها است، لذا اینها شیوه جدید و جذابی برای ساخت سنسورهای خاص را پیشرو قرار می‌دهد. دو مولفه اساسی در این راستا وجود دارد. المان شناساگر و روش‌هاییبرای فراخوانی زمانی كه المان شناساگر هدف خودش را پیدا می‌كند. اغلب المان شناساگرتحت تاثیر منبع زیست‌ فناوری تغییر نمی كند. مشكل اصلی در این كار طراحی یك واسطهمناسب به یك وسیله بازخوانی بزرگ است.
از آنتی بادی‌ها به صورت گسترده به عنوانبیوسنسور استفاده می‌شود. آنتی بادی‌ها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همیندلیل توسعه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یكی از زمینه‌های بسیار موفقدر بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست ساده‌ای است كه برای تعیین گروه خونیاستفاده می‌شود.
بوسنسورهای گلوكز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازاراست. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوه‌های مرسوم جهت پایش سطح گلوكز خود دارد. سنسورهای قابل كاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترس‌ترینشیوه بیوسنسور دستی است كه یك قطره از خون را تحلیل می‌كند.
تعریف ‏BioMEM
‏  از زمان آغاز سیستم‌های ‏MEM‏ در اوایلدهه 1970، اهمیت كاربردهای پزشكی این سیستم‌های مینیاتوری درك شد. ‏BioMEM‏‌ها درحال حاضر یك موضوع بسیار مهم است كه تحقیقات بسیاری در زمینه آن انجام شده است وكاربردهای پزشكی مهم بسیاری دارد. در حالت كلی می‌توان ‏BioMEM‏‌ها را به عنوان "دستگاه‌ها ( وسایل) یا سیستم‌هایی ساخته شده با روش‌‌های الهام گرفته شده از ساختدر ابعاد میكرو /نانو، كه برای پردازش، تحویل 2، دستكاری3، تحلیل یا ساخت ذرات 4شیمیائی و بیولوژیك استفاده می‌شود"،  تعریف كرد. این وسایل و سیستم‌ها همهواسطه‌های علوم زندگی و ضوابط پزشكی با سیستم‌های با ابعاد میكرو و نانو را شاملمی‌شود.  حوزه‌های تحقیقات و كاربردها در ‏BioMEM‏ از تشخیص بیماری‌ها مانند میكروآرایه‌های پروتئینی و‏DNA، تا مواد جدیدی برای ‏BioMEM، مهندسی بافت، تغییر واصلاح5 سطح، ‏BioMEM‏‌های قابل كاشت،  سیستم‌هائی برای رهایش دارو و.... را شاملمی‌شوند. وسایل و سیستم‌های فشرده‌ایی كه از ‏BioMEM‏‌ها استفاده می‌كنند، به عنوان "آزمایشگاه روی یك چیپ"6 و سیستم‌های تحلیل تمام میكرو‏TAS ) ‏ ‏µ‏ یا‏(micro-TAS ‏  7 نیز شناخته می‌شود.
اصول مورد استفاده
BioMEM       
‏ ووسایل مربوط می‌تواند با سه دسته از مواد ساخته شود كه می‌توان آنها را به‌صورت زیرطبقه‌بندی كرد:
1-
میكرو الكترونیك و MEM‏‌ها، ‏
2-
مواد پلاستیكی و پلیمریمانند Poly dimethylsiloxane (PDMS)‏  و ... و ‏
‏3-  مواد و ذرات بیولوژیكمانند پروتئین‌ها، سلولها و بافتها، ... .‏
روی مواد گروه اول به صورت گسترده هماز دیدگاه تحقیقاتی و هم از نقطه نظر كاربرد گزارش داده شده است و به صورت متداول ورایج در وسایل و دستگاهها و ‏MEM‏‌ها استفاده قرار گرفته است. پردازش سیگنالهای‏BioMEM‏ با استفاده از روش‌های پلیمری و لیتوگرافی نرم 8 به خاطر سازگار پذیریزیستی زیاد و ساخت آسان ، كم هزینه و پیش نمونه سازی سریع9 كه در مورد مواد لاستیكیموجود است، بسیار جذاب است. استفاده از این مواد برای كاربردهای عملی به صورت مداومدر حال افزایش است. مواد مربوط به گروه سوم تقریبا بررسی نشده است. اما امكاناتجدید و جالب بسیاری را ارائه می‌كند و مرز10جدیدی میان  ‏BioMEM‏ و بیو نانو فناوریبه وجود خواهد آورد. برای مثال در مهندسی بافت و سلول كه از فناوری میكرو و نانوالهام گرفته شده است  و نیز برای توسعه ابزار و وسایلی برای فهم اعمال و توابعسلولها و بیولوژی سیستم‌ها، استفاده از روش‌‌های ساخت میكرو و نانو برای سنتز وساخت مستقیم ساختار‌های زیست‌ فناوری مانند اندام مصنوعی و وسایل هیبرید11، طیفوسیعی از امكانات و فرصت‌ها را ارائه می‌كند. كاربردهایی مانند توسعه آرایه‌های برپایه سلول 12، مهندسی بافت  و توسعه اندام‌های مصنوعی با استفاده از روش‌های ساختدر ابعاد میكرو ونانو، تنها شماری از امكانات بسیار وسیع و مهیج آن است.‏
BioMEM‏ و كاربردهای تشخیصی
 تشخیصبزرگترین و كار شده‌ترین حوزه در ‏BioMEM‏ را تشكیل می‌دهد. تعداد زیاد و فزایندهای از وسایل ‏BioMEM‏ برای كاربردهای تشخیصی توسعه یافته است و در طی چند سال اخیربه وسیله گروههای زیادی در مقالات ارائه شده است. روش‌‌های طراحی و ساخت ایندستگاهها و نیز حوزه‌های كاربردی آنها به صورت قابل ملاحظه ای متفاوت است. به‏BioMEM‏ برای كاربردهای تشخیصی گاهی ‏Biochip‏ هم گفته می‌شود. این دستگاهها برایتشخیص سلولها، میكرو ارگانیزمها، ویروس‌ها، پروتئین‌ها،DNA‏ و اسید نوكلئیك‌هایمربوطه و مولكول‌های كوچك كه از نظر بیوشیمیائی مهم است، استفاده می‌شود.‏
‏ ‏BioMEM‏ و سنسورهای بیوچیپ
    بیوسنسورها وسایل تحلیلی13 است كه یك المان حساس از نظر بیولوژیك را با یكترانسدیوسر فیزیكی یا شیمیائی تركیب می‌كند تا به صورت كمی و انتخابی وجود یك تركیبخاص در یك محیط خارجی داده شده را تشخیص دهد. در طی دهه گذشته، ‏BioMEM‏ به عنوانبیوسنسورها استفاده شد است وبیوچیپ‌های حاصل امكان اندازه‌گیری‌های سریع، حساس وزمان حقیقی را فراهم می‌كند. این سنسورهای ‏BioMEM‏ می‌تواند جهت تشخیص سلولها،پروتئینها،‏DNA‏ یا مولكولهای كوچك مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از داده‌هایارائه شده تا امروز مربوط به یك سنسور است و این سنسورها را می‌توان به فرمت آرایهای مجتمع نمود. تعداد زیادی روش تشخیصی در بیوچیپ‌ها و سنسورهای ‏BioMEM‏ استفادهمی‌شوند، شامل : 1- مكانیكی 2- الكتریكی 3- نوری... شماتیك شرایط كلیدی تشخیص را كهدر سنسور‌های ‏BioMEM‏ و بیوچیپ‌ها استفاده می‌شوند، را نشان می‌دهد.
BioMEM ‏ و تشخیص مكانیكی‏
‏   اخیرااز سنسورهای كانتیلور14 با ابعاد نانو و میكرو روی یك چیپ برای تشخیص مكانیكیواكنش‌ها و ذرات بیوشیمیائی استفاده شده است. این سنسورها ( كه ساختار شبیه تختهپرش شنا دارند) را می‌توان در دو مود به نا مهای مود سنس فشار و حالت اندازه‌گیریجرم، استفاده كرد. در مود اندازه‌گیری فشار، فعل و انفعال بیوشیمیائی به صورتانتخابی روی یك طرف سنسور انجام می‌شود. تغییر در انرژی آزاد سطح15 باعث تغییردرفشار سطح می‌شود، كه یك خمش قابل اندازه گیری در سنسور ایجاد می‌كند. بنابراینتشخیص بدون برچسب16 تركیب بیومولكولی، ممكن می‌شود. سپس خمش سنسور را می‌توان بهروش نوری ( انعكاس لیزر از سطح سنسور داخل یك دتكتور موقعیت، همانند در یك ‏AFM ) یا به روش الكتریكی( مقاومت پیزو كه در لبه ثابت سنسور قرار داده می‌شود) اندازهگیری نمود.
یكی از مزایای اصلی این سنسورها، توانائی آنها برای تشخیص تركیباتدارای فعل و انفعال داخلی بدون نیاز به افزودن برچسب قابل تشخیص به صورت نوری رویذرات تركیب شونده، است. در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیر و جالبی در تشخیصبیوشیمیائی با استفاده از سنسورهای كانتیلور رخ داده است. تشخیص بدون برچسب ومستقیم ‏DNA‏ و پروتئین‌ها به وسیله كانتیلور سیلیكونی انجام شده استهیبریدیزاسیون ‏DNA‏ و تشخیص  ‏single based mismatch‏  روی لایه‌های به‌هم بافته‏DNA‏ به‌وسیله  كانتیلورهائی با یك لایه نازك طلا روی یك سمت آنها، انجام شده است. لایه‌های به‌هم بافته ‏DNA، به لایه طلا متصل می‌شود و زمانی كه لایه‌های بهم بافتههدف با لایه‌های بهم بافته گیرنده تركیب می‌شوند، خمش كانتیلورها قابل تشخیص است. این سنسورها را همچنین می‌توان جهت تشخیص پروتئین‌ها و ماركرهای سرطان مانند آنتیژن‌های خاص پروستات ( ماده ای كه در سلولهای مخاطی پروستات پنهان شده است و اغلببرای تشخیص سرطان پروستات تست می‌شود) استفاده نمود كه در شرایط مناسب  بالینی، درپس زمینه آلبومین سرم انسان در حد ‏ng/ml‏2/0 تشخیص داده شده است.
BioMEM   و تشخیص الكتریكی
‏ تكنیك‌هایتشخیص الكتریكی و الكتروشیمیایی تقریبا به صورت معمول و مرسوم در بیوچیپ‌ها وسنسورهای ‏BioMEM ‏  هم مورد استفاده قرار گرفته است. این روش‌ها وقتی با روش‌هایتشخیص نوری مقایسه می‌شود، می‌تواند قابلیت‌هائی نظیر انتقال‌پذیر بودن ومینیاتورسازی را از خود ارائه كند. اگر چه، در پیشرفتهای اخیر در مجتمع سازیمولفه‌های نوری روی یك چیپ نیز می‌تواند وسایل مجتمع كوچكتری تولید كند. بیوسنسورهای الكتروشیمیائی سه نوع پایه را شامل می‌شوندكه در شكل ‏b‏-2 نشان دادهشده است: 1- بیوسنسورهای آمپرومتریك كه جریان الكتریكی مربوط به الكترونهای درگیردر فرآیندهای اكسایش را شامل می‌شود. 2-  بیوسنسورهای پتانسیومتری كه تغییر پتانسیلدر الكترودها به خاطر یونها یا واكنش‌های شیمیائی در یك الكترود را اندازهمی‌گیرد.3- بیوسنسورهای هدایت‌سنج17 كه تغییرات هدایت وابسته با تغییر در كل محیطیونی بین دو الكترود را اندازه می‌گیرد. گزارش‌های بیشتری روی سنسورهای آمپرومتریكو پتانسیومتریك به ویژه به خاطر زمینه قاطع و مسلم و ثابت الكترو شیمی گزارش شدهاست و بسیاری از این سنسورها در مقیاسهای میكرو و نانو استفاده شده‌اند. مرسومتریننمونه‌های بیوسنسورها ی آمپرومتریك از یك واكنش اكسایش ( كاهش) كه آنزیم كاتالیزورآن است،18 استفاده می‌كنند. ‏
سنسورهای پتانسیومتریك از اندازه گیری پتانسیل دریك الكترود مرجع نسبت به الكترود دیگر استفاده می‌كند. متداولترین فرم سنسورهایپتانسیومتریك ترانزیستورهای اثر میدانی حساس به یون ‏(ISFET)‏ یا ترانزیستورهایاثرمیدانی شیمیائی ‏(Chem-FET) ‏ است. این وسایل به عنوان سنسورهای ‏Ph‏ به صورتتجاری موجود و نمونه‌های زیادی از آنها ذكر شده است.
سنسورهای پتانسیومتریك بایونو فورز انتخاب كننده یون در ‏PVC‏  19اصلاح شده، برای تشخیص آنالیت‌های سرمانسان استفاده شده است. تنفس سلولی و اسید سازی ناشی از فعالیت سلولها به وسیله‏ISFET‏‌های ‏CMOS‏ اندازه گیری شده است. سنسور پتانسیومتریك با قابلیت آدرس دهینوری ‏LAPS‏ برای تشخیص تغییر در غلظت یون هیدروژن و بنابراین ‏Ph‏ با استفاده ازیك وسیله اثر میدانی در سیلیكون در حضور نور، استفاده شده است. سنسورهایپتانسیومتریك با استفاده از سیم‌های سیلیكونی نانو  و نانو تیوب‌های كربن به عنوانسنسورهای اثر میدانی، به مقیاس نانو كاهش بعد داده است، برای رسیدن به این مزیت: بالا بردن حساسیت به خاطر نسبت سطح به حجم بالاتر.
جمع كردن این سنسورهای باابعاد نانو در آزمایشگاه روی چیپ‌ها مشكلتر است. اما پیشرفتهای اخیر در روش‌هایتولید از بالا به پایین 20 برای ارائه اینگونه ساختارهای با ابعاد نانو استفادهشده‌اند.
سنسورهای پتانسیومتریك در مقیاس میكرو نیز برای انجام تشخیص بدونبرچسب هیبریدیزاسیون ‏DNA‏ استفاده شده است. این سنسورها به نحوی در داخلكانتیلورها جاداده شده است كه می‌توان از آنها داخل كانالهای میكرو سیال استفادهنمود. هیبریدیزاسیون ‏DNA‏ از طریق اندازه گیری اثر میدانی در سیلیكون با بار ذاتیمولكولی روی ‏DNA،  با استفاده از  یك بافر ‏Poly-L-lysine‏ بعدا تشخیص دادهشد.
سنسورهای هدایت سنج، تغییرات در امپدانس الكتریكی بین دو الكترود را اندازهمی‌گیرد كه این تغییرات می‌تواند در یك واسطه یا در فضای حجیم21 باشد و می‌تواندبرای تشخیص واكنش و فعل و انفعال بیومولكولی بین ‏DNA، پروتئین‌ها و فعل و انفعالآنتی‌ژن/ آنتی‌بادی  یا دفع محصولات متابولیك سلولی  استفاده شود. وسایل با ساختارمیكرو22 برای اندازه‌گیری فعالیت نورونی خارج سلولی برای یك مدت طولانی استفادهشده‌ است. روش‌های هدایت به خاطر سادگی و سهولت استفاده‌شان جذاب هستند. از آنجا كهیك الكترود مرجع ویژه نیاز نیست و برای تشخیص رنج وسیعی از ذرات مانند عوامل‏biothreat‏ ، مواد بیوشیمیائی، سموم و اسید نوكلئیك‌ها استفاده شده‌اند. سنسورهایهدایت‌سنج اطلاعات را روی قدرت 23 یونی در الكترولیتها تامین می‌كند، اگر با غشایآنزیمها كوپل شود، می‌توانند خاصیت انتخابی داشته باشد. این سنسورها برای تشخیصآنالیت‌های متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای مثال اوره، گلوكزوغیره.‏
سنسورهای بر پایه سلول هم دسته مهمی از سنسورها است كه در سالهای اخیربیشتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از سلولها به عنوان سنسورها روش بسیارجذاب و جالبی برای ساختن دتكتورهای بیوشیمیائی حساس است. سلولهای سالم  باآنزیم‌ها، كانالها و گیرنده‌های بسیار حساس و انتخابی آنها، كاندیداهای بسیار جذابیجهت توسعه بیوسنسورها است. مزیت اصلی سلولها به عنوان بیوسنسورها این است كه سلولهاخاصیت انتخابی و ذاتی طبیعی نسبت به مواد شیمیائی فعال از نظر بیولوژیكی دارد ومی‌تواند در شرایطی كه از نظر فیزیولوژیك مناسب است، با آنالیت‌ها واكنش دهد. تبدیلسیگنالهای سلول سنسور، می‌تواند با اندازه‌گیری پتانسیل‌های سلولی و غشائی، تغییراتامپدانس، فعالیت متابولیك یا به صورت نوری با استفاده از فلورسانس یا لومینسانس بهدست آید. نورونها روی سطوح با ساختار میكرو پرورش یافته و تغییرات در سیگنالهایالكتریكی آنها ناشی از در معرض مواد شیمیائی مضر و سموم قرار گرفتن، روی یك چیپاندازه‌گیری شده است.
آزمایشگاه روی یك چیپ و وسایل میكروفلوئیدیك‏
آزمایشگاه روی یك چیپ اصطلاحی برای بیان ‏µTAS‏ است و برای تشریح سنسورها ووسایلی با درجه‌ای از مجتمع‌سازی و گردآوری توابع و كارائی‌های 24مختلف، استفادهمی‌شود. مزیت این وسایل یكجا كردن جابجایی، دستكاری و آماده‌سازی، تركیب كردن،جداسازی، تجزیه سلولی به روش لیزین25 و تشخیص نمونه‌ها است. بسیاری از این وسایلبیش از مرحله تحلیل را شامل می‌شود، برای مثال تشخیص و آماده سازی نمونه، تجزیهسلولی به روش لیزین و ‏PCR، رشد سلول و تشخیص متابولیت‌ها و غیره. نمونه‌های زیادیاز این وسایل مجتمع و آزمایشگاه روی یك چیپ‌ها، جهت  پردازش و تشخیص سلولها وپروتئینها، ‏DNA‏ و مولكولهای كوچك گزارش داده شده است.  همه توابعی كه  در اینشماتیك نشان داده  شده است ، همیشه استفاده نمی شود، بلكه ممكن است فقط بعضی ازاین‌ها برای رسیدن به یك هدف خاص جمع شود. الكتروفورز میكرو موئین روی چیپ می‌توانجهت جداسازی موادشیمیائی و آنالیت‌های مختلف به كار برد. تعداد زیادی از سنسورهائیكه شرح داده شد مولفه‌های اصلی آزمایشگاه روی یك چیپ را تشكیل می‌دهند. ‏
این نكته نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد كه تعداد زیادی ازمولفه‌های مهم یك آزمایشگاه روی یك چیپ مجتمع، تحت توسعه است، شامل دریچه‌ها،المانهای اندازه‌گیری، المانهای تجزیه كردن، مخلوط كننده‌ها، میكرو پمپ‌ها و غیرهمی‌شود.
نتایج و مسیرهای آینده
‏    پیشرفت قابلتوجهی در زمینه ‏BioMEM‏‌ها رخ داده است كه تا حدودی در بالا توضیح داده شد. در حالحاضر حوزه‌های تحقیقاتی ادغام شده و درقالب نانوبیوتكنولوژی بیان می‌شود. نمونه‌هایتجاری ‏BioMEM‏ و بیوچیپ‌ها شامل میكرو سیالها همچنان به صورت مداوم در حال افزایشاست. درست مانند ‏MEMs‏ كه به عنوان فناوری واسط دنیای ماكرو و نانو عمل می‌كند،‏BioMEM‏  هم قابلیت پروب، اندازه‌گیری و اكتشاف و یابش نانوماشینها  در دنیایبیولوژیكال همانند تك سلولها را فراهم می‌كند. بسیاری از كشف‌های بزرگ در اینحوزه‌های تحقیقاتی و برخی از مسیرها و زمینه‌های تحقیقاتی ممكن برای آینده وامكانات به صورت مختصر در زیر لیست شده‌ است:‏
جمع كردن وسایل تشخیص با درمانی وپزشكی اختصاصی شده
BioMEM
‏ برای وسایل هیبرید و اعضای مصنوعی سه بعدی
BM‏ و ابزار جدید در نانو بیولوژی
باپیشرفت این رشته نیاز به فناوری  و ابزارهایی خواهد بود برای داخل كردن ژن به یك یاتعداد بسیار كمی باكتریو دستكاری خاص مشخصه‌های آنها در شبكه‌ای از باكتری‌ها. اینابزار و سكوها می‌تواند به وسیله ‏BioMEM‏ و سنسورهای با ابعاد نانو تكنولوژیدستگاهها و پردازش مربوط به آن پشتیبانی و فراهم شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 شهریور 1396 04:48 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very useful info specifically the last part :) I
care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time.

Thank you and good luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

.

دانستنی ها

دانستنی ها

مرکز کامپیوتر نوین آماده ارائه کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری ، نصب دوربین های مداربسته ، سیستم دزدگیر و .. میباشد. -آدرس: بندر ترکمن ، میدان مختوم قلی ،روبروی مرکز بهداشت ، تلفن 4281522 .