تبلیغات

1 چه ذراتی الکتریسیته تولید می کنند ؟

2 چند عنصر طبیعی وجود دارد ؟

3 عد اتمی یک عنصر را تعریف کنید .

4 پروتن بار ..............و الکترون بار ......................دارد .

5 در هسته ی اتم چه ذراتی وجود دارند ؟ در مدارها چطور ؟

6 کوچک ترین ذره ای که خواص یک ترکیب را داراست  چه نام دارد ؟ کوچک ترین ذره ای که خواص یک عنصر را داراست چه نام دارد ؟

7 نمک یک عنصر است یا ترکیب ؟ اکسیژن و آب چه طور ؟

8 پروتون سنگین تر است یا الکترون ؟ چه مقدار ؟

9 کدام یک قطر بزرگ تری دارند ؟ پروتون یا الکترون ؟ چه مقدار ؟

10 بار الکتریکی نوترون چیست ؟

11 اگر یک الکترون در نزدیکی یک پروتون باشد ، آیا پروتون ، الکترون را جذب می کند یا دفع ؟

12 الکترون والانس چیست ؟

13 حداکثر تعداد الکترون های ولانس در هر اتم چقدر است ؟

14 الکترون آزاد چیست ؟

15 چرا ترکیبات عایق های خوبی هستند ؟ دو نوع عایق خوب را نام ببرید ؟

16 دو نیمه هادی و دو هادی را نام ببرید ؟

17 خصوصیات نیمه هادی را بنویسید .

18 چرا به ترکیبات نا خالصی اضافی می کنند ؟

19 آیا عنصری که شش الکترون والانس دارد ، هادی خوبی است ؟ دو الکترون والانس چه طور ؟

20 ساختمانی کریستال نیمه هادی نوع N و P را شرح دیهد .

21 -  دو بار نقطه ای مثبت و مساوی ، هر یک برابر 4- 10 کولن به فاصله ی دو متر از یک دیگر قرار دارند . نیروی بین آنها چند نیوتن است ؟

22 اندازه ونوع نیروی بین یک بار منفی 5 میکروکولنی ویک بار مثبت 2میکروکولنی راکه به فاصله ی 9 سانتیمتر ازیک دیگر قرار دارند، تعیین کنید  

23 دو بار همنام وقتی به فاصله ی d از یکدیگر واقع شوند ، نیروی معین F را به هم وارد می کنند .

الف ) اگر فاصله دو بار را نصف ، دو برابر یا سه برابر کنیم . F به چه نسبتی تغییر خواهد کرد ؟

ب ) اگر در فاصله ی ثابت d  اندازه یکی از بارها ، الکتریکی را نصف یا دو برابر یا سه برابر کنیم F به چه نسبتی تغییر می کند ؟

24 شدت میدان الکتریکی در یک میدان یکنواخت ( یعنی میدانی که شدت آن ثابت و خطوط نیروی آن موازی و هم جهت است ) برابر   1000 است . اندازه ی نیروی وارد بر یک اکترون را وقتی که در یک میدان قرار  می گیرد . حساب کنید . بار الکتریکی الکترون را 19- 10 ×/6 1 بگیریدب

25 بار مثبتی 4- 10 × 6 کولن در فاصله ی30 سانتی متر از یک بار منفی معادل4-  3×10  کولن قرار دارد . نیروی بین این دو بار را حساب کنید و نوع آنرا مشخص کنید ؟          

26 اتم هیدروژن از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده که فاصله آنها از یکدیگر-11 3×10 .5 متر است . اگر بار الکتریکی الکترون یا یک پروتون را معادل 19 -  6×10 .1 بگیریم . چه نیرویی الکترون و  پروتون را در اتم هیدروژن به هم پیوند می دهد .

27 چه عاملی باعث خارج شدن الکترونها از مدار هایشان می شود ؟

28 اثر وارد شدن فشار به کریستال نمک روچل چیست ؟

29 اثر تریبو الکتریک چیست ؟

30 در ترموالکتریک ، به محل اتصال دو فلز ...............حرارت داده می شود .

31 تفاوت بین ترموکوپل و ترموپیل چیست ؟

32 فوتون چیست ؟

33 سه روش استفاده از فوتوالکتریک را نام ببرید و شرح دهید ؟

34 جریان الکتریکی را تعریف کنید ؟

35 پیوند فلزی چیست ؟

36 ضربان الکترون ها چیست ؟ و چرا با سرعت الکترون تفاوت دارد ؟

37 سه جزء اصلی یک مدار الکتریکی را نام ببرید ؟

38 منظور از مدار باز و بسته چیست ؟

39 عواملی که عبور شدت جریان را در مدار کنترل می کنند ، کدامند  ؟ نام ببرید .

40 منظور از بار الکتریکی چیست ؟

41 ضریب حرارتی را تعریف کنید ؟

42 ضریب حرارتی مس  مثبت است یا منفی ؟

43 واحد و علامت اختصاری مقاومت چیست ؟

44 اگر یک سیم مسی گرم شود ، مقاومت آن چه تغییری می کند ؟

45 مقدار اسمی مقاومت را شرح دهید .

46 تلرانس مقاومت را شرح دهید .

47 تفاوت رئوستا و پتانسیومتر چیست ؟

48 علائم رنگی مقاومت ها  را شرح دیهد .

49 -  به دو سر یک مقاومت 60 اهمی ولتاژی برابر 36 ولت داه شده است . چه جریانی از این مقاومت عبور می کند ؟

50 ولتاژ لازم برای عبور جریانی برابر 2/1 آمپر  از یک مقاومت 5 اهمی چقدر است ؟

51 یک لامپ برابر 150 اهم مقاومت دارد و ولتاژی برابر 120 ولت به آن داده می شود . مقدار جریان عبوری را حساب کنید ؟

52 از یک لامپ و یک منبع ولتاژ و یک آمپر متر  مداری تشکیل داده ایم . اگر منبع  ولتاژ را 24 ولت اختیار کنیم . آمپر متر مقدار 0/1 آمپر را نشان خواهد  داد . مقدار مقاومت مدار را تعیین کنید . اگر به جای منبع 24 ولتی منبع ولتاژ 36 ولتی قرار دهیم ، آمپر متر چه مقداری را نشان خواهد داد ؟   

53 چه ولتاژی در مقاومت 40 اهمی ، جریانی برابر 100 میلی آمپر ایجاد می کند ؟

54 -   یک مقاومت  100 اهمی  از منبع ولتاژی ، جریانی برابر با 150 میلی آمپر می کشد .

55 ماکزیمم ولتاژی که یک مقاومت می تواند  تحمل کند 120 وات است . اگر  جریانی به شدت 10 آمپر از آن بگذرد و مقاومت آن 5/22 اهم باشد ، آیا این مقاومت  تحمل این جریان را خواهد داشت ؟ چرا ؟

56 الکترولومینسانس  و فسفر سانس چه پدیده ای تولید می شود ؟

57 تفاوت بین خاصیت الکترومغناطیسی و الکتریسیته ی مغناطیسی چیست ؟

58 -  واحد های زیر را تعریف کنید .

59 یک کیلو وات  - ساعت  چند ژول است ؟

60 برای I , U , P یک نمودار « پی » رسم کنید .

61 یک موتور 1492 وات توان مصرف می کند . توان آن را بر حسب KW , hp  بیان کنید  .

62 اگر بخواهیم برای روشن کردن اتاق نور بیشتری تولید کنیم ، توان لامپ  بکار رفته باید کمتر باشد یا بیشتر ؟ چرا ؟

63 I  2 R  تلف شده چه مفهومی دارد ؟

64 معادله ی پیدا کردن P ، اگر I . U معلوم باشند چیست؟

65 معادله یپیدا کردن U ، اگر R , P معلوم باشند چیست ؟

66 معادله یپیدا کردن I  ، اگر  R , P  معلوم باشند چیست ؟

67 معادله ی پیدا کردن  R ، اگر  P , U معلوم باشند چیست ؟

68 -  لامپی با 220 وات کار و توان مصرفی آن وات است ، نمقاومت فیلامان آن را حساب کنید .

69 -  ماکزیمم ولتاژی را که می توان به دو سر یک مقاومت 1000  اهمی با توان 10 وات وصل کرد ، چقدر است ؟

70 یک لامپ 100 واتی و 220 ولتی را به ولتاژ 100 وات وصل می کنیم . شدت جریان  و توان  لامپ را در این حالت حساب کنید .

71 چگونه می توان خاصیت یک آهن ربا را از بین برد .

72 جسم فرو مغناطیس چیست ؟

73 قوانین جذب و دفع برای قطب های مغناطیسی چیست ؟

74 هنگامی که دو سیم حامل جریان  را به یکدیگر نزدیک کنیم . چه اتفاقی می افتد ؟

75 بوبین یا سلونوئید چیست ؟ در مورد میدان مغناطیسی چه عملی را انجام می دهد ؟

76 قانو ن دست راست را برای سلونوئید بیان کنید .

77   قانون دست چپ در موتور را شرح دهید .

78 -  قانون دست راست در ژنراتور را شرح دهید .

79  - یک مدار سری مقاومتی چگونه تشکیل می شود ؟

80 خصوصیات مدار سری را توضیح دهید .

81 در مدار سری کدام قانون کیر شهف بیشتر کاربرد دارد ؟

82 توان مصرفی و توان مجاز را تعریف کنید .

83 -  چرا مقاومتها را موازی می بندند ؟

84 حالت های خاص را در محاسبه ی مقاومت معادل توضیح دهید .

85 در مدار موازی ، جریان کل چگونه بین شاخه ها تقسیم می شوند ؟

86 -  برای افزایش ولتاژ مورد نیاز ، پیلها را چگونه اتصال می دهند ؟

87 اتصال متقابل پیلها یعنی چه ؟

88 رابطه یولتاژ کل را در اتصال متقابل سری پیلها بنویسید .

89 برای افزایش  ظرفیت جریان دهی یک باتری به 5 برابر حداقل چند باتری  مشابه دیگر را و به چه صورت  باید به مدار اضافه کنیم ؟

90 -  ولتاژ متناوب و ثابت را تعریف کنید .

91 مقدار ولتاژ پیک یک  موج سینوسی برابر یک ولت است مقدار موثر ، متوسط ، پیک  تا پیک ولتاژ را   بدست آورید .

92 با رسم سه موج سینوسی ، اختلاف زاویه یآنها را که اولی نسبت به دومی 30 درجه جلوتر و دومی نسبت به سومی 45 درجه جلو تر است . نشان دهید .

93 مقدار ولتاژ لحظه ای برق شهر را که دارای فرکانس 50 هرتز و مقدار موثر 220 است ، در زاویه های صفر ، 30  و 45 و 90 و 180 و 270 و 360 درجه پیدا کنید .

94 زاویه ی فاز 90 درجه برابر با چند رادیان است ؟

95 منبع ولتاژ 220 ولت AC را به یک مقاومت  20 اهمی اتصال داده ایم .

الف ) مقدار جریان rms  در مقاومت را معلوم کنید .

ب ) فرکانس جریان برق چقدر است ؟ اگر ω = 100  رادیان بر ثانیه باشد .

پ ) مقدار اختلاف  فاز بین ولتاژ و جریان  را تعیین کنید .

ت ) چه مقدار ولتاژ ( dc ) مورد نیاز است تا معادل ولتاژ موثر در یک مقاومت معین حرارت تولید شود ؟

96 جریان متناوبی دارای ماکزیمم مقدار 20 A  است ، رابطه یآن را بنویسید و مقدار لحظه ای آن را در موقعی که زاویه α    برابر با 18°   ,  ° 67 ,  °136 ,  242° , °326   درجه باشد ، مشخص کنید .

97 مقدار لحظه ای نیروی محرکه جریان متناوبی در° 17   برابر با 2/34 ولت است . مقدار ماکزیمم آن چقدر            است ؟

98 مقدار لحظه ای نیروی محرکه متناوبی در 4/334 درجه برابر با 190 ولت است . مقدار ماکزیمم آنرا بدست آورید .

99 مقدار لحظه ای ولتاژ متناوب سینوسی را در π 2 رادیان بدست آورید ؛ در صورتی که مقدار ماکزیمم ولتاژ آن 160 ولت باشد .

100 خود القایی و ضریب خود القایی را تعریف کنید .

101 قانون لنز چیست ؟

102 فرق بین emf و Cemf  چیست ؟

103 - عوامل موثر بر مقدار ضریب القا و خود القا کدامند ؟

104 اثرات جریان DC در القای متقابل چیست ؟

105 مقاومت القایی چیست ؟ رابطه یآنرا با فرکانس بنویسید .

106 اثر مقاومت القایی را در جریان متناوب توضیح دهید .

107 ثابت زمانی القایی را تعریف کنید .

108 ثابت زمانی با چه واحدی اندازه گیری می شود ؟

109 -  سیم پیچی به طول 50 سانتی متر و سطح مقطع 2%  متر مربع با هسته ی هوا دارای 1000 دور است ؛ اولا ضریب خود القایی آن تقریبا چند میلی هانری است ؟ ثانیا  اگر بخواهیم  ضریب خود القا دو برابر شود ، تعداد دور سیم پیچ باید چند دور باشد ؟

110 دو بوبین با ضریب خود القای 100 میلی هانری را یک بار به طور سری  و بار دیگر به طور موازی به هم وصل می کنیم . ضریب خود القایی کل در هر دو حالت  چقدر می شود ؟

111 سیم پیچی L = 20 mh  و جریان عبوری از آن 10 آمپر است . چه مقدار انرژی در سیم پیچ  ذخیره می شود ؟

112 ساختمان خازن را شرح دیهد ؟

113 شارژ و دشارژ را تعریف کنید .

114 میدان الکترو استاتیکی چگونه پدید می آید ؟

115 ظرفیت خازن به چه عواملی بستگی دارد ؟

116 چرا دی الکتریک  را در خازن به کار می بریم ؟

117 ثابت دی الکتریک را تعریف کنید . 

118 -  انواع خازن های ثابت و متغیر را نام ببرید .

119 ثابت زمانی یک مدار RC  را توضیح دهید و رابطه یآن را بنویسید .

120 رابطه یانرژی ذخیره شده در خازن را بنویسید و تجزیه و تحلیل کنید .

121 خصوصیات مدار سری  و موازی خازنی را با یکدیگر مقایسه کنید .

122 چرا خازن از عبور جریان DC  جلو گیری می کند ؟

123 رابطه یبین جریان و ولتاژ دو سر خازن  را با ولتاژ منبع بنویسید .

124 فرکانس  بر جریان  خازن و امپدانس خازن چه تاثیری دارد ؟

125 -  رابطه ی Xc  و واحد آن را بنویسید .